Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA KORESPONDENCJA
  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka ELMARK Sp. j. Jędrzejewska, ul. Lubelska 45,10-410 Olsztyn, zwana dalej: „Administratorem”.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Administratora.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu do przyjęcia i obiegu korespondencji. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c), e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, w tym organom państwowym oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które mogą przetwarzać je w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi takie jak: obsługa administracyjna, obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa pocztowa oraz kurierska.
  6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.